Montero Bastías, C. (2019). +. Nomadías, (26), 135-162. doi:10.5354/0719-0905.2019.52586